PEN / LOUIS VUITTON

​photo by PICZO

© tatsuya shimada